Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku z siedzibą na Osiedlu Przylesie 7a, 62-004 w Czerwonaku.

Administrator przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim:

·         ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit b),

·         ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit c),

·         ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6 ust. 1 lit f),

·         na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołany w Bibliotece poprzez wskazany adres poczty elektronicznej inspektor@biblioteka.czerwonak.pl. Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pani Ewa Małyszka-Sydoruk. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Jeżeli jesteś czytelnikiem i korzystasz z usług biblioteki

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·         realizacji statutowej działalności Biblioteki tj. obsługi wypożyczeń, prolongat, zwrotów, rezerwacji i zamówień zbiorów, udzielania informacji czytelnikom, korzystania z czytelni komputerowej, a podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy zawartej poprzez akceptację regulaminu i założenie karty bibliotecznej (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

·         dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, a podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie postanowień regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz konieczność przestrzegania przepisów prawa związanych z dyscypliną finansów publicznych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

·         spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po otrzymaniu i zatwierdzeniu wniosku o likwidację konta i rezygnacji z karty czytelnika. Jeżeli będzie to konieczne, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie księgowości lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Komu przekazywane są dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, lub firmom doradczym, z którymi współpracuje Administrator. Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Czy dane są przekazywane poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Czy dane wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia karty czytelnika i korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku.

 

Jeżeli bierzesz udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·         uczestnictwa w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę, a podstawą prawną przetwarzania jest akceptacja niniejszego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

·         zapewnienie sprawozdawczości z organizowanych konkursów i wydarzeń oraz promocję Biblioteki, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Bibliotece bez ograniczeń czasowych w związku z gromadzeniem tzw. dokumentów życia społecznego i materiałów archiwalnych.

Komu przekazywane są dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, lub firmom doradczym, z którymi współpracuje Administrator. Dane osobowe mogą zostać także upublicznione na stronie internetowej Biblioteki, profilu w mediach społecznościowych oraz lokalnych gazetach. Jeżeli będzie to konieczne, dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Czy dane są przekazywane poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Czy dane wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w wydarzeniu oraz zamieszczenia wizerunku w sprawozdaniach i publikacjach tworzonych przez Bibliotekę.

 

Jeżeli jesteś naszym dostawcą

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·         zawarcia oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

·         spełnienia wymagań prawnych nakładanych na Administratora m.in. w obszarze księgowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

·         dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. c RODO – w obszarze regulowanym przepisami o finansach publicznych, a w przypadku pozostałych art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Komu przekazywane są dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym lub firmom doradczym, z którymi współpracuje Administrator. Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Czy dane są przekazywane poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Czy dane wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Biblioteką i jest warunkiem rozpoczęcia współpracy.

 

Prawa, które Państwu przysługują

 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wycofania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

W niniejszym materiale opisano główne cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy macie Państwo pytania w zakresie ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.