DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.biblioteka.czerwonak.pl/

Data publikacji strony internetowej: 02.10.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 02.10.2017

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność Cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF i skanów są dostępne cyfrowo w całości,

 •  nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie posiadają opisy alternatywne,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,

 • treści wytworzone przez inne podmioty niż Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

 • treści będące w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, nie są dostępne gdyż Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku nie jest uprawniona do ich modyfikacji,

 • filmy zamieszczone na stronie nie zawierają audiodeskrypcji.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

 • staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na dobrą czytelność materiałów i pomagał w    odbiorze informacji. Dłuższe teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia, między innymi dla cytatów i ważnych informacji.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,

 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,

 • podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu,

 • możliwość powiększania wielkości liter- w przygotowaniu,

 • możliwość włączenia wersji kontrastowej strony-w przygotowaniu,

 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie- w przygotowaniu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. mail: gbp@biblioteka.czerwonak.pl,. Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu 61 415 29 73

 

Postępowanie odwoławcze

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

O braku dostępności można powiadomić również Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna budynków

Biblioteka w Czerwonaku

 • Biblioteka mieści się na osiedlu w bloku na parterze. Pozostałą część budynku zajmują mieszkańcy.

 • Do budynku jest jedno wejście główne z poziomu chodnika. Do wejścia do biblioteki prowadzą schody. Brak pochylni. Brak windy.

 • Wejście nie jest przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla wózków inwalidzkich.

 • Przy głównym wejściu znajduje się  dzwonek do sygnalizacji przyzywowej – domofon. Domofon znajduje się po stronie klamki.        Przyciski domofonu oznaczone są w sposób umożliwiający rozpoznanie dotykiem. Potwierdzenie otwarcia drzwi sygnałem              dźwiękowym.

 • Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

 • Jest możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 • Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.

 • Dla osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, bibliotekarki udzielają wsparcia w ramach swoich możliwości.

 • Dostępny jest powiększony druk dla osób słabowidzących ( serie książek z dużymi literami).

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabowidzących.

 • Brak dostępności do informacji głosowych, pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.


Biblioteka filia w Owińskach

 

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne jest przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla      wózków inwalidzkich. Jest możliwość poszerzenia drzwi poprzez otwarcie dodatkowego skrzydła.

 • Do głównego wejścia prowadzi pochylnia wykonana z kostki brukowej.

 • Budynek nie posiada kondygnacji. Budynek jest parterowy- wejście od strony parkingu.

 • Brak sygnalizacji przyzywowej. Nie ma potrzeby, ponieważ wejście jest dostępne.

 • Budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych, która znajduje się po prawo od głównego wejścia do wypożyczalni.

 • Korytarz w budynku, jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poszerzenia drzwi poprzez otwarcie            dodatkowego skrzydła.

 • Jest możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 • Przed budynkiem brak  wydzielonego miejsca parkingowego z odpowiednim oznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej.

 • Drzwi i przejścia między regałami dostosowane szerokością zapewniają dostęp dla wózków inwalidzkich.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabowidzących.

 • Brak dostępności do informacji głosowych, pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.

 • Dla osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, bibliotekarki udzielają wsparcia w ramach swoich możliwości.

 • Dostępny jest powiększony druk dla osób słabowidzących ( serie książek z dużymi literami).

 • Dostępne jest urządzenie do odsłuchiwania książek Czytak Plus.

 

Filia Koziegłowy

 • Biblioteka mieści się w budynku Centrum Kultury i Rekreacji na parterze. Wejście główne do biblioteki– jedno z kilku wejść do          budynku z poziomu chodnika. Wejście jest przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla wózków              inwalidzkich.

 • Brak dzwonka do sygnalizacji przyzywowej. Nie ma potrzeby, ponieważ wejście jest dostępne.

 • Budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych.

 • Korytarze przystosowane są szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla wózków inwalidzkich.

 • Jest możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 • Przed budynkiem jest wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 • Drzwi wejściowe są przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami. Przejścia między regałami częściowo są          przystosowane.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabowidzących

 • Brak dostępności do informacji głosowych, pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.

 • Dla osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, bibliotekarki udzielają wsparcia w ramach swoich możliwości.

 • Dostępny jest powiększony druk dla osób słabowidzących (serie książek z dużymi literami).

 • Dostępne jest urządzenie do odsłuchiwania książek Czytak Plus.

 

Filia Bolechowo

 • Biblioteka mieści się w budynku szkoły podstawowej na parterze. Do biblioteki  jest jedno osobne wejście, do którego prowadzą      schody. Brak pochylni. Brak windy.

 • Wejście nie jest przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla wózków inwalidzkich.

 • Przy głównym wejściu brak dzwonka do sygnalizacji przyzywowej.

 • Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

 • Jest możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabowidzących.

 • Brak dostępności do informacji głosowych, pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.

 • Dla osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, bibliotekarka udziela wsparcia w ramach swoich możliwości.

 • Dostępny jest powiększony druk dla osób słabowidzących (serie książek z dużymi literami).

 

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PDF.