Konkurs "Biblioteka z kloców"

 

Regulamin patrz na więcej

 

r


Regulamin konkursu  „Biblioteka z klocków”

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku filia w Owińskach

2. Konkurs jest organizowany z okazji Ogólnopolskiego  Tygodnia Bibliotek  

3. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Gminy Czerwonak do wspólnej zabawy związanej z promocją czytelnictwa.

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 maj 2019 roku.

5. Wyniki Konkursu oraz miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Biblioteki

    (www.bibliotekaczerwonak.pl) oraz na portalu społecznościowym Facebook . Ponadto laureaci

     zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefonicznie.

6. Termin nadsyłania prac: do 6 maja 2019 r.

7. Ogłoszenie wyników konkursu: do 10 maja 2019 r.

8. Uroczyste wręczenie nagród: 16 maja 2019 r. w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, ul. Poprzeczna 12a, 62-005 

    Owińska

9. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, mediach            

    społecznościowych oraz gazetach lokalnych.

 

II UCZESTNICY

1. W konkursie mogą wziąć udział, dzieci do 15 roku życia z jednym pełnoletnim opiekunem (np. rodzicem lub pełnoletnim

    bratem/siostrą).

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu.

 

III ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie Organizatorowi zdjęcia budowli z dowolnych klocków, przedstawiających bibliotekę. Możliwe jest przesłanie do trzech zdjęć, przez jednego autora.(prace zbiorowe, plagiaty nie będą podlegały ocenie).

2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki: zdjęcia format min.13X18 cm

3. Zdjęcie należy przesłać na adres: owinska@biblioteka.czerwonak.pl podając w tytule maila treść „Biblioteka z klocków”.

               a)  Imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania autora,

b) Telefon kontaktowy do autora lub jego rodzica/opiekuna.

   Prace niezawierające powyższych elementów nie będą podlegały ocenie.

4.Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

 

IV Jury

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę kreatywność i staranność wykonania konstrukcji.

2. W skład jury wejdzie trzech pracowników Biblioteki.

3. Decyzje jury są wiążące i ostateczne.

4. Komisja konkursowa może nie przyznać którejś z nagród

5.Powołana przez Organizatora komisja konkursowa przy ocenie budowli będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

                a) zgodność z tematyką konkursu,

  b) interesujące spojrzenie autora na zadany temat,

  c) staranność wykonania.

6.Komisja konkursowa ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad, podpisanego przez wszystkich członków komisji.

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, mediach społecznościowych oraz gazetach lokalnych.

 

V Nagrody

1. Organizator uhonoruje nagrodami zdobywców I, II i III miejsca

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród.

3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Nagroda nieodebrana w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu przepada i przechodzi do puli kolejnych

konkursów.

 

VI Postanowienia końcowe

1. Autorzy pracy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie

    z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

    Wszelkie informację o ochronie danych osobowych dostępne są na stronie http://www.biblioteka.czerwonak.pl”.
 2.Autorzy udzielają Organizatorowi upoważnienia do wykorzystania zdjęcia pracy na portalach społecznościowych

    oraz stronie internetowej Biblioteki i gazetach lokalnych

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie

4. Więcej informacji w Bibliotece: ul. Poprzeczna 12A 62-005 Owińska, pod numerem telefonu: 61 8126 510 lub drogą mailową:      

    owinska@biblioteka.czerwonak.pl.
 

 

 


Powrót