KONKURS Z OKAZJI "DNIA PLUSZOWEGO MISIA"

Regulamin- więcej


REGULAMIN

Regulamin konkursu pt. „Misiowa zakładka”

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku, os. Przylesie 7a 62-004 Czerwonak, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Cel konkursu

Konkurs jest organizowany w ramach Dnia Pluszowego Misia. Celem konkursu jest zachęcenie społeczności Gminy Czerwonak, dzieci, do wspólnego świętowania Dnia Pluszowego Misia. 

                  III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.      W konkursie mogą wziąć udział dzieci, grupy przedszkolne i szkolne z Gminy Czerwonak

2.      Autorem pracy może być jedna osoba. Do konkursu dopuszcza się prace zbiorowe.

3.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie Organizatorowi pracy na zadany temat. Możliwe jest dostarczenie wielu pracy przez jednego autora.

4.      Prace należy przesłać na dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku lub jednej z jej filii do dnia 09.11.2019 roku

5.      Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

6.      Praca powinna w nagłówku zawierać następujące elementy:

a)      Imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania autora lub nazwę przedszkola/szkoły.

b)      Wiek autora/autorów

c)      Telefon kontaktowy do autora lub jego rodzica/opiekuna/opiekuna grupy.

        d)     Prace niezawierające powyższych elementów nie będą podlegały ocenie.

7.      Praca konkursowa może być wykonana dowolna technika plastyczną.

 

 IV. Kryteria oceny prac konkursowych

1.      Powołana przez Organizatora komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a)      zgodność z tematyką konkursu,

b)      interesujące spojrzenie autora na zadany temat,

c)    niebanalna technika pracy.

2.   Komisja konkursowa ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad, podpisanego przez wszystkich członków komisji.

3.      Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.

4.      Wybrani autorzy dostarczonych prac zostaną nagrodzeni zaproszeniem na spektakl teatralny, który odbędzie się 26.11.2019 roku w CKiR w Koziegłowach.

5.      Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, laureaci zostaną również powiadomieni telefonicznie przez Organizatora.

 

  V. Harmonogram konkursu

1.      Termin dostarczenia prac: do 09.11.2019 r.

2.      Ogłoszenie wyników konkursu: do 16.11.2019 r.

3.      Uroczyste świętowanie Dnia Pluszowego Misia odbędzie się 26.11.2019 r. godz. 10:40 w CKiR w Koziegłowach .

VI. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację pracy i informacji o autorze

1.      Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

a)      publiczne wystawienie pracy lub jej prezentacja

b)      opublikowanie informacji o uczestniku konkursu (imienia, nazwiska, przedszkola, szkoły, miejscowości zamieszkania),

d)      przetwarzanie danych osobowych autora pracy dla potrzeb konkursowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

e)      Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku, os. Przylesie 7a, 62-004 Czerwonak.

 

VII.Postanowienia końcowe

1.      Prace przysłane na konkurs nie są zwracane.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

 

 


Powrót