Konkurs Wojna i ludzie

 

 

Regulamin na więcej


Regulamin konkursu pt. „Wojna i ludzie”

 

       I.          Organizator

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku, os. Przylesie 7a 62-004 Czerwonak, zwana dalej „Organizatorem”.

 

     II.          Cel konkursu

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Celem konkursu jest zachęcenie społeczności Gminy Czerwonak do namysłu nad znaczeniem wolności i patriotyzmu we współczesnym świecie.

 

    III.          Warunki uczestnictwa w konkursie

1.      W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Czerwonak.

2.      Autorem filmu lub spisanych wspomnień może być jedna osoba. Do konkursu dopuszcza się prace zbiorowe.

3.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie Organizatorowi pracy na zadany temat. Możliwe jest przesłanie tylko jednej pracy przez jednego autora.

4.      Prace należy przesłać na adres gbp@biblioteka.czerwonak.pl w pliku .doc lub .docx, filmy w pliku mp4 podając w tytule maila „Wojna i ludzie”.

5.      Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

6.      Praca powinna w nagłówku zawierać następujące elementy:

a)      Imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania autora,

b)      Wiek autora,

c)      Telefon kontaktowy do autora lub jego rodzica/opiekuna.

        d)     Prace niezawierające powyższych elementów nie będą podlegały ocenie.

7.      Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

a)      przygotowanie w języku polskim,

b)      format .doc lub .docx lub mp4  (prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie),

c)      forma zestandaryzowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) 1,5 pkt,

d)      objętość nieprzekraczająca 10 stron i film 15 min.

 

   IV.          Kryteria oceny prac konkursowych

1.      Powołana przez Organizatora komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a)      zgodność z tematyką konkursu,

b)      interesujące spojrzenie autora na zadany temat,

c)      jasna i logiczna struktura tekstu,

d)      odpowiedni styl i język pracy,

2.   Komisja konkursowa ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad, podpisanego przez wszystkich członków komisji.

3.      Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.

4.      Autorom najlepszych prac z każdej z dwóch kategorii film oraz spisane wspomnienia zostaną przyznane nagrody.

5.      Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, laureaci zostaną również powiadomieni telefonicznie przez Organizatora.

 

     V.          Harmonogram konkursu

1.      Termin nadsyłania prac: do 31 sierpnia 2019 r.

2.      Ogłoszenie wyników konkursu: do 4 września 2019 r.

3.      Uroczyste wręczenie nagród 7 września 2019 r. podczas Narodowego Czytania.

 

   VI.          Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację pracy i informacji o autorze

1.      Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

a)      publiczne wystawienie pracy lub jej prazentacja

b)      opublikowanie fragmentów lub całości pracy na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora oraz w prasie,

c)      opublikowanie informacji o uczestniku konkursu (imienia, nazwiska, szkoły, miejscowości zamieszkania),

d)      przetwarzanie danych osobowych autora pracy dla potrzeb konkursowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

e)      Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku, os. Przylesie 7a, 62-004 Czerwonak.

 

  VII.          Postanowienia końcowe

1.      Prace przysłane na konkurs nie są zwracane.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

 


Powrót