Aktualności


Spotkanie z Joanną Jax

 

Zapraszamy na spotkanie autorskie z popularną i lubiana pisarką, Joanną Jax. Autorka mieszka w Olsztynie i jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zadebiutowała w 2014 roku „Dziedzictwem von Becków”, które zachwyciło zarówno recenzentów, jak i czytelników. Jest autorką cykli powieści „Zemsta i Przebaczenie” -sześć tomów i trylogii „Zanim nadejdzie jutro”. Laureatka Wawrzynu — Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok 2016 (nagroda czytelników).

Spotkanie odbędzie się podczas II Gminnego Spotkania Kobiet. Zapraszamy po bezpłatne wejściówki do naszych bibliotek.

 

 


zapraszamy na wystawę do Owińsk

 

Serdecznie zapraszamy

do biblioteki w Owińskach

na wystawę

pt. „Lwów i Kresy - historia, kultura, pamięć”

 

Wystawa ukazuje okres zaboru austryjackiego oraz międzywojennej II RP. Zachęcamy do zapoznania się z historią rozwoju ziem przyłączonych do Polski po 1918 r. Możliwość obejrzenia wystawy do 10 marca 2020r.

 


Rodzinne czytanie bajek Koziegłowy


UWAGA !

 


Praca szuka człowieka!

Praca szuka człowieka!

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –Bibliotekarz.

 

Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku - filia Owińska

 

Miejscem pracy będzie filia w Owińskach jednak ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych placówkach GBP Czerwonak.

 

 

Wymiar czasu pracy:  1 etat (umowa na zastępstwo)

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 6. dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

 

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 2. łatwość nawiązywania kontaktu
 3. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 4. kreatywność, silna motywacja do pracy
 5. wysoka kultura osobista, komunikatywność
 6. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 7. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 2. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 3. opracowywanie zbiorów
 4. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 5. skontrum księgozbioru
 6. dbałość o stan powierzonego mienia
 7. organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Mile widziane własne pomysły na promowanie działalności bibliotecznej można będzie przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonaku (Osiedle Przylesie 7a, 62-004 Czerwonak) lub pocztą na adres wyżej wskazany w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza" (decyduje data wpływu).

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.


Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

 

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze  całego etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 


więcej>>


 

zdj. Marian Orłowski z LKS-u Kicin na motocyklu Junak 350. Druga połowa lat sześćdziesiątych. Archiwum rodzinne państwa Orłowskich.

Autor książki ,,Historycznym śladem Puszczy Zielonki i okolic'', Błażej Sienkowski poszukuje informacji dot. historii LKS-u Kicin do swojej pracy dyplomowej. Wszystkich mieszkańców, którzy posiadają dokumenty, zdjęcia, pamiątki, wycinki prasowe, wiedzę itp. prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 696 320 323 lub mailowy - blazsien@gmail.com. Poruszana tematyka obejmuje m.in. turystykę motorową, sport popularny, rajdy obserwowane, udział w akcji ,,Stop! Dziecko na drodze'', piłkę nożną, lekkoatletykę oraz Szkółkę Wychowania Komunikacyjnego.

 

Dyskusyjne Kluby Książki zapraszają


PROJEKT "Mała książka-wielki człowiek"

 


więcej>>